Dyrektorzy:
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej
Liceum Sztuk Plastycznych
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych
oraz
klasy dotychczasowego Liceum Plastycznego

dotyczy: szkół niepublicznych i szkół prowadzonych przez MKDNiS.

29 maja 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID. (Dz.U. 2021. Poz. 983).

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach, dyrektorzy publicznych i niepublicznych:

  • szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
  • szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego

będą mogli jeszcze w tym roku szkolnym organizować zajęcia wspomagające dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

Zgodnie z rozporządzeniem w zajęciach wspomagających będą mogli uczestniczyć uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. 

Każda szkoła będzie miała do dyspozycji maksymalnie pulę godzin stanowiącą iloczyn liczby oddziałów szkolnych (wynikającą z danych systemu informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2021 r.) oraz liczbę godzin (10 godzin) przypadającą na oddział (przeliczeniowo). 

Maksymalna liczba godzin zajęć wspomagających możliwych do realizacji w okresie od 31 maja 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. nie może przekroczyć iloczynu liczby oddziałów szkolnych w szkole wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, według stanu na 31 marca 2021 r., i 10 godzin zajęć wspomagających. 

Dyrektorzy szkół – w zależności od potrzeb uczniów oraz możliwości organizacyjnych – będą mogli organizować zajęcia wspomagające w dwóch okresach:

  • od 31 maja 2021 r. do 24 czerwca 2021 r.,
  • od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.

przy czym tygodniowa liczba zajęć wspomagających organizowanych w szkole nie może być wyższa niż liczba oddziałów w szkole.

Uzyskanie dotacji celowej na prowadzenie zajęć wspomagających w niepublicznych szkołach artystycznych oraz publicznych szkołach artystycznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego będzie odbywało się podobnie jak w przypadku ubiegania się przez szkołę artystyczną o środki na tzw. 500+ dla nauczycieli.  Dyrektor szkoły artystycznej (dyrektor zespołu szkół artystycznych) będzie odpowiedzialny za organizację zajęć w sposób określony w rozporządzeniu, i otrzyma dotacje celową na powyższy cel o ile złoży do Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sporu za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej wniosek o przyznanie środków w wyznaczonych terminach, wykazując dane zgodne z systemem informacji oświatowej, według stanu na 31 marca 2021.

Na Dyrektorze spoczywa obowiązek poinformowania rodziców o organizacji zajęć wspomagających w szkołach oraz zebrania deklaracji rodziców uczniów dotyczących ich uczestnictwa w zajęciach. Deklaracje będą mogły być zbierane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności preferowanych w danej szkole. Dyrektor zorganizuje zajęcia stosownie do potrzeb uczniów jeszcze w czerwcu (do zakończenia zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym) lub od nowego roku szkolnego (nie dłużej niż do 22 grudnia 2021 r.). 

Zajęcia wspomagające będą mogły być organizowane w grupach oddziałowych (ewentualnie grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych) liczących co najmniej 10 uczniów (5 uczniów w szkołach liczących mniej niż 60 uczniów)

Udział uczniów w zajęciach wspomagających nie będzie obowiązkowy. Zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów.

Środki na powyższy cel zostaną przydzielone w wysokości 70zł za jedną godzinę zajęć wspomagających.

Z uwagi na krótki termin przekazywania wniosków zwracamy się z prośbą o przekazanie wniosków wg. załączonego wzoru wraz z podpisami i właściwymi pieczątkami w formie pliku PDF drogą mailową na adres sikorska@cea.art.pl w terminach: 

  • do 1 czerwca 2021 w przypadku zajęć organizowanych w okresie 31 maja -24 czerwca 2021,
  • do 25 czerwca 2021 w przypadku zajęć organizowanych w okresie 2 września -24 grudnia 2021 r.

oraz w wersji papierowej w możliwym najbliższym terminie na adres Centrum Edukacji Artystycznej ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa z dopiskiem zajęcia wspomagające.


Niebieska ikona pliku word Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania dotacji celowej na zajęcia wspomagające

Czerwona ikona pliku pdf Pobierz pismo

Przewiń do góry