Dyrektorzy Szkół Artystycznych
prowadzonych przez
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie przypomina o możliwości wnioskowania o przyznanie środków na stypendia za wyniki w nauce.

Stypendia te przysługują uczniom szkół artystycznych, dla których organem prowadzącym jest Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Kryteria spełnienia określonych wymagań zawarte są w art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1327).

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z art. 90g ust.6 ww. ustawy, komisję stypendialną powołuje dyrektor szkoły. Nadmienić należy, iż średnią ocen ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

Na podstawie art. 90g ust.10 ww. ustawy stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 111). Komisja stypendialna przekazuje wniosek o przyznanie stypendium wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Wzór informacji stypendialnej znajduje się na stronie internetowej CEA, w zakładce „do pobrania”. Informację należy przesłać w wersji papierowej i elektronicznej do CEA w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca br. (decyduje data stempla pocztowego).

Elektroniczną wersję (wyłącznie w formacie Excel) należy oznaczyć numerem teczki szkoły i przesłać na adres: stypendia@cea.art.pl.


Zielona ikona pliku excel Ankieta Stypendialna za wyniki w nauce za rok szkolny 2020/21

Przewiń do góry