Termomodernizacja

Termomodernizacja Państwowych Szkół Artystycznych

Strona internetowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ef1c3e61-293b-4110-9a09-271d29d9cd2b

II Etap - Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce"

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki działanie: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności w budynkach użyteczności publicznej.

Przedsięwzięcie obejmuje 139 szkolnych placówek artystycznych (187 starych, zniszczonych, generujących wysokie koszty utrzymania budynków).

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest wsparcie modernizacji energetycznej w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego.  Efektem będzie oszczędność energii (zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia), poprawa stanu środowiska dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów (dzieci i młodzieży) i nauczycieli, a także lepszy efekt wizualny i użytkowy budynków.

Realizacja rzeczowa projektu będzie polegała m.in. na dociepleniu elementów konstrukcyjnych, wymianie okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych, zainstalowanie nowych kotłów, pomp ciepła, itd.

Całkowite koszty projektu: 565,1 mln PLN

Dofinansowanie ze środków UE (100% wydatków kwalifikowalnych w projekcie): 481,4 mln PLN

Wkład krajowy (wydatki niekwalifikowalne w projekcie): 83,7 mln PLN

I Etap - Termomodernizacja państwowych palcówek szkolnictwa artystycznego - przygotowanie dokumentacji

Przewiń do góry