Sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków finansowych

przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek artystycznych
prowadzonych przez MKiDN

Centrum Edukacji Artystycznej zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków finansowych przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020, zgodnie z pkt. 14 Regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół artystycznych i placówek w roku 2020.

Sprawozdanie z realizacji Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN – zał. Nr 1) oraz uczestnictwa nauczycieli w pozaszkolnych formach doskonalenia (zał. Nr 2)  prosimy sporządzić na załączonych drukach i przesłać do wizytatorów w regionach do dnia 15 marca 2021 r. Następnie zaopiniowane sprawozdania będą przesłane poprzez biura wizytatorów do Centrum, do dnia 31 marca 2021 r.

Zgodnie z obowiązującym w roku 2020 regulaminem dyrektorzy szkół lub placówek powinni zapoznać Radę Pedagogiczną z powyższym sprawozdaniem.

Ponadto, informujemy o istotnej zmianie dla organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, jaka nastąpiła z dniem 19 stycznia 2021 r. Zgodnie ze zmianą Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U.2021 poz.4) w art.70a dodano w ust. 3a pkt 5 zapis umożliwiający dofinansowanie ze środków przeznaczonych na doskonalenia zawodowe nauczycieli kosztów związanych z konsultacjami i innymi formami dla nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach artystycznych prowadzonymi przez konsultantów, o których mowa w art. 9g ust.11a pkt 5 lit. c, artystów o znaczącym dorobku artystycznym lub dydaktycznym lub specjalistów w danym zakresie sztuki albo nauki.

W związku z powyższym, złożone wnioski – propozycje szkoleń na rok 2021 – prosimy, o ile jest to konieczne, aneksować do wizytatorów, zgodnie z potrzebami związanymi z dbałością o jakość kształcenia.


Niebieska ikona pliku word Załącznik nr 1 – sprawozdanie z wewnątrzszkolnych form doskonalenia zawodowego

Niebieska ikona pliku word Załącznik nr 2 – sprawozdanie z pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego

Przewiń do góry