Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 -,,Aktywna tablica”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Artystycznych
realizujących kształcenie ogólne

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego (DEK), działając w porozumieniu z Departamentem Podręczników, Programów i  Innowacji  Ministerstwa Edukacji Narodowej uprzejmie informuje dyrektorów szkół artystycznych o przyjęciu uchwały w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 -,,Aktywna tablica”.


Szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mogą być beneficjentami powyższego programu, a przy tym szkoły, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, są zwolnione z wniesienia wkładu własnego.

Na stronach internetowych MEN w zakładce https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacii/aktywna-tablica, udostępnione zostały formularze wniosków dla dyrektorów szkół.

Termin składania wniosków – 31 sierpnia br.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast: