W związku z planowanym powrotem do nauczania zdalnego uczniów klas I – III szkoły podstawowej, Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że dotyczyć to będzie również uczniów tych klas szkół artystycznych, które realizują kształcenie w zakresie klas I – III szkoły podstawowej. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Centrum, w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej będzie zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej. W takim przypadku, rodzice dziecka wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką. Zgodnie z założeniami, dzieciom objętym opieką świetlicową, dyrektor szkoły będzie zobowiązany umożliwić realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w odniesieniu do szkół artystycznych utrzymany w mocy pozostanie § 2b ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którym, w przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem środków i metod kształcenia na odległość, dyrektor szkoły lub placówki artystycznej, może ustalić inny sposób realizowania tych zajęć. Jednakże biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z przebiegiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i związane z tym ograniczenie funkcjonowania ogólnie rozumianej przestrzeni publicznej, Centrum Edukacji Artystycznej podkreśla, że skorzystanie z ww. możliwości, powinno ograniczać się w obecnym czasie wyłącznie do niezbędnego minimum.   

Zakładane zmiany wejdą w życie z dniem 22 marca 2021 r. 

Przewiń do góry