Szanowni Państwo,

Dyrektorzy
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej
Liceum Sztuk Plastycznych
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych
oraz
klasy dotychczasowego Liceum Plastycznego

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, Centrum Edukacji Artystycznej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie wstępnych danych dotyczących uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej w roku szkolnym 2021/2022.

Programem są objęci uczniowie :

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 •  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 •  z niepełnosprawności intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 •  z niepełnosprawnościami sprzężonym (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności),

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późń. zm.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60,949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 poz. 1287).

Pomoc dotyczy dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego jak i zawodowego, w obu przypadkach również podręczników do kształcenia specjalnego, a także materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Stawka dofinansowania wynosi 445 zł dla ucznia.

Rządowy program pomocy jest skierowany do  uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do:

 1. klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 2. klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 3. klasy I-III liceum sztuk plastycznych,
 4. klas VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 5. klas III-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonego w liceum sztuk plastycznych,
 6. klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

Liczbę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy należy sporządzić na załączniku nr 1 i przesłać e-mailem na adres sikorska@cea.art.pl w terminie do 26 lipca 2021 r. oraz pocztą na adres Centrum Edukacji Artystycznej ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.

Zielona ikona pliku excel Wstępna lista uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej w roku szkolnym 2021/22

Przewiń do góry