W dniu 25 marca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wejście w życie nowego rozporządzenia zostało ustalone na dzień 29 marca 2021 r.

Rozporządzenie w większości powtarza już stosowane regulacje dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek w trwającym w dalszym ciągu stanie epidemicznym związanym z COVID-19.

Regulacje dotyczące szkolnictwa artystycznego zostały ujęte obecnie w § 4 rozporządzenia.

Zgodnie z nimi:

  • od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół i placówek artystycznych,
  • ograniczenie polega na realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe),
  • w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny, dopuszczalne jest ustalenie przez dyrektora szkoły lub placówki artystycznej, innego sposobu realizowania tych zajęć,
  • w szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klasy VIII szkoły podstawowej lub klasy III liceum ogólnokształcącego dyrektor szkoły może zapewnić konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego,
  • w ramach konsultacji dyrektor szkoły artystycznej może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego,
  • w klasach programowo najwyższych szkół artystycznych, w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, dyrektor szkoły może zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego,
  • dyrektor szkoły lub placówki artystycznej może także w dalszym ciągu udostępniać pomieszczenia w szkole lub placówce, w celu przeprowadzenia konkursów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, po uzyskaniu zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Zgodnie z § 5 nowego rozporządzenia, szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. będzie zobowiązana zapewnić opiekę dla dzieci uczęszczających do klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

W takim przypadku, rodzice dziecka wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką. Zgodnie z założeniami, dzieciom objętym opieką świetlicową, dyrektor szkoły będzie zobowiązany umożliwić realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Jednocześnie biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z przebiegiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i związane z tym ograniczenie funkcjonowania ogólnie rozumianej przestrzeni publicznej, Centrum Edukacji Artystycznej ponownie podkreśla, że skorzystanie z innych form nauczania, w tym bezpośrednio na terenie szkół artystycznych, powinno ograniczać się w obecnym czasie wyłącznie do niezbędnego minimum.  

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 29 marca 2021 r.

Przewiń do góry