Dyrektorzy:
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej
Liceum Sztuk Plastycznych
Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych
oraz
klasy dotychczasowego Liceum Plastycznego

W odpowiedzi na zainteresowanie ze strony dyrektorów szkół dotyczące programu prowadzenia dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów MEiN zmienił rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

22 lipca 2021 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1343).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w nowych przepisach to:

  • możliwość zwiększenia liczby godzin zajęć wspomagających (z 10 do 15 godzin zajęć na oddział szkolny);
  • podwojenie limitu tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających, co daje szkołom jeszcze większą elastyczność ich organizacji;
  • uelastycznienie przepisów w zakresie organizacji zajęć wspomagających w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie klasy IV szkoły podstawowej (w przypadku szkoły artystycznej, w której ogólna liczba uczniów klas IV–VIII wynosi 60 lub więcej ale w klasie IV jest mniej niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu będą mogły być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów)

Szkoły artystyczne które do dnia 25 czerwca 2021 r. nie złożyły wniosku o oddzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zajęć wspomagających, mają możliwości złożenia dokumentów do 30 lipca 2021 r. w związku z planowaną organizacją zajęć wspomagających w okresie
wrzesień-grudzień 2021 r.

Szkoły, które złożyły wniosek o udzielenie dofinasowania/ dotacji celowej do 25 czerwca 2021r. składają aktualizację wniosku w formie korekty informacji złożonej do 25 czerwca 2021.

Z uwagi na termin 30 lipca 2021 r., który przypada w okresie ferii letnich, do korekty informacji złożonej do 25 czerwca 2021 r. oraz nowych informacji nie wymaga się od dyrektora szkoły podjęcia czynności polegających na ustaleniu – w uzgodnieniu z radą pedagogiczną – przedmiotów, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających czy informowania rodziców uczniów o ofercie zajęć wspomagających. Czynności te będzie można zrealizować z początkiem roku szkolnego 2021/2022.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie wniosków wg. załączonego wzoru wraz z podpisami i właściwymi pieczątkami w formie pliku PDF drogą mailową na adres sikorska@cea.art.pl w terminach: 

  • do 30 lipca 2021 w przypadku zajęć organizowanych w okresie 2 września -24 grudnia 2021 r.

oraz w wersji papierowej w możliwym najbliższym terminie na adres Centrum Edukacji Artystycznej ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa z dopiskiem zajęcia wspomagające.

Przewiń do góry