Konkursy na stanowiska dyrektorów

Informacje CEA dotyczące przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
o g ł a s z a
K O N K U R S 
NA STANOWISKO DYREKTORA

Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy

CZYTAJ OGŁOSZENIE


Ogłoszenie ukazało się 27 czerwca 2017 r. w “Dzienniku – Gazeta Prawna”.


MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
o g ł a s z a
K O N K U R S Y
NA STANOWISKO DYREKTORA

Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach

CZYTAJ OGŁOSZENIE


Ogłoszenie ukazało się 23 czerwca 2017 r. w “Dzienniku – Gazeta Prawna”.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 listopada 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 20 marca 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

Komentarz CEA – Dokumenty składane przez kandydatów przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (materiał pomocniczy)

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora wraz z załącznikami

Pismo w sprawie wątpliwości odnośnie interpretacji § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 czerwca  2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 100, poz. 642)


USTAWA z dnia 18 października 2006 r.  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów


Wyjaśnienie w sprawie zaświadczenia lekarskiego – dokumentu wymaganego od kandydata na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki

12 sierpnia 2010 r.
W § 1 ust. 2 pkt. 4 lit. f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. nr 60, poz. 373) określono, że kandydat na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. W przepisie nie wskazano formy zaświadczenia ani nie określono kwalifikacji lekarza, który je wydaje, gdyż byłoby to przekroczeniem zakresu upoważnienia ustawowego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym powinno być wydane w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332, z późn. zm.). W związku z tym takie zaświadczenia mogą wydawać wszyscy lekarze, o których mowa w § 7 tego rozporządzenia, uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych.

Rozmiar czcionki
Kontrast: