Szanowni Państwo
Drodzy Nauczyciele
i Uczniowie Szkół Artystycznych

Dziękujemy za liczne zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Graficznym na projekty okładek do serii podręczników historii sztuki Ars longa. Wszystkie zgłoszenia zostały przyjęte i potwierdzone drogą e-mailową.

Przystępujemy do drugiego etapu konkursu – przesyłania prac projektowych do Centrum Edukacji Artystycznej.

Termin nadsyłania prac – 25 marca 2021 roku

Forma i sposób przekazywania projektów:

● elektroniczna – drogą e-mailową na adres: KonkursArslonga@cea.art.pl

● wizualna na planszy – drogą pocztową na adres:

Centrum Edukacji Artystycznej, 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

Decyduje data stempla pocztowego w dniu nadania przesyłki. Prace wysłane po dniu podanego terminu nie będą rozpatrywane.

Prosimy o przesyłanie projektów w dwóch formach – elektronicznej i papierowej.

Forma elektroniczna przesłanych prac powinna spełniać założenia szczegółowe zamieszczone 23 września 2020 roku na stronie internetowej CEA. Projekty przesyłane drogą e-mailową zostaną zweryfikowane pod względem wymagań podanych w założeniach szczegółowych Konkursu Graficznego.

Uwaga – w przypadku przesyłania przez szkoły kilkunastu prac prosimy o przesłanie ich w osobnych e-mailach opatrzonych w tytule wiadomości imieniem i nazwiskiem autora.

Forma wizualna na białej planszy powinna zawierać naniesione na niej – nadrukowane lub naklejone z wydruku – projekty 4 okładek (pierwszą i ostatnią stronę) w rzeczywistych wymiarach (1:1).

Na odwrocie planszy musi być umieszczona etykieta (wzór w załącznikach) zawierająca dane uczestnika.

Prosimy o dołączenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia do nadesłanych prac graficznych dla obu form – elektronicznej i pocztowej – przesyłania prac (wzór w załącznikach).

Informujemy, iż prace przesłane na konkurs nie ulegają zwrotowi i zostaną wykorzystane w celach promocyjnych podręczników serii Ars longa.

Obrady Komisji przewidujemy na miesiąc kwiecień 2021 roku. O wynikach Konkursu Graficznego powiadomimy Szkoły biorące udział w konkursie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieścimy pełną informację na stronie internetowej Centrum Edukacji Artystycznej.

Przewiń do góry