Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że w dniu 24 września 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych

(Dz.U. 2020 r. poz. 1642).

Zmiany dotyczą w szczególności:

  • ograniczenia liczebności członków komisji konkursowej – od 3 do 5 członków,
  • terminu złożenia wniosku dotyczącego propozycji przeprowadzenia konkursu – do 31 maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzony konkurs,
  • włączenia do kategorii laureatów konkursu osoby, która uzyskała nagrodę główną (grand prix),
  • określenia zakresu informacji, które powinny zostać zawarte w regulaminie konkursu.

Wprowadzony został także przepis obligujący jednostki, które złożyły wniosek o przeprowadzanie konkursu, do uzupełnienia i dostosowania wniosku oraz projektu regulaminu konkursu do nowych regulacji, w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, Centrum uprzejmie informuje, że:

  • do konkursów ogłoszonych, przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 21 listopada 2019 r. stosuje się rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z  dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2019 r. Nr 224, poz. 1346) (dotyczy konkursów ogłoszonych w Kalendarzu Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursów Szkolnictwa Artystycznego na rok szkolny 2019/2020 oraz organizowanych w okresie od września do  grudnia 2020 r.)
  • do konkursów ogłoszonych w Wykazie Konkursów dla uczniów szkół i palcówek artystycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej w roku szkolnym 2020/2021 realizowanych od 1 stycznia 2021 r. stosuje się rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2328), wraz ze zmianą dokonaną rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1642).

W związku z powyższym, jednostki, które po dniu 21 listopada 2019 r. złożyły do Centrum wniosek z propozycją przeprowadzenia konkursu, którego realizacja planowana jest po dniu 1 stycznia 2021 r., powinny dostosować opis merytoryczny imprezy, kosztorys, a także regulamin konkursu do aktualnie obowiązujących przepisów.


Komunikat w sprawie przeprowadzania konkursów w szkołach artystycznych

Wykaz konkursów organizowanych przez CEA w roku szkolnym 2020/2021

Kalendarz konkursów

Przewiń do góry