Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że przyjmuje wnioski o dofinansowanie ogólnopolskich i międzynarodowych imprez szkolnictwa artystycznego, adresowanych do uczniów oraz nauczycieli szkół muzycznych, plastycznych i baletowych (tj. konkursy, kursy, warsztaty, plenery), których realizacja planowana jest na rok 2022.

Wniosek należy złożyć do Centrum Edukacji Artystycznej poprzez wizytatora regionalnego, w dwóch egzemplarzach, do dnia 31 maja 2021 r. Aktualny Formularz wniosku dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Centrum, w zakładce „Imprezy szkolnictwa artystycznego – Imprezy współorganizowane”.

W opisie imprezy prosimy o konkretne zdefiniowanie odbiorcy przedsięwzięcia (uczeń, nauczyciel), określenie sposobu i form realizacji, wskazanie założeń programowych, podejmowanej tematyki, a także proponowanych wykładowców/członków jury konkursu.

Termin imprezy należy uzgodnić z wizytatorem regionalnym CEA.

W przypadku konkursów, do wniosku należy dołączyć projekt regulaminu zawierający dane, o których mowa w § 11 ust. 1. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2328 z późn .zm). Planowany termin realizacji imprezy powinien być zgodny z Harmonogramem międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów Centrum Edukacji Artystycznej.

Wnioski o dofinansowanie imprezy nadesłane po terminie lub niespełniające wymogów formalnych (np. braki w opisie imprezy, brak stosownych podpisów i pieczęci, brak opinii wizytatora regionalnego) nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyjęcie patronatu należy kierować bezpośrednio do Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – regulamin oraz formularz wniosku zamieszczone są na stronnie internetowej resortu https://www.gov.pl/web/kulturaisport/patronaty-honorowe.

Wykonawca imprezy, która została zatwierdzona do realizacji przez Centrum Edukacji Artystycznej zobowiązany jest do zamieszczenia logotypu CEA, a w przypadku przyznania przez CEA dofinansowania również zapisu „Dofinansowano/sfinansowano ze środków Centrum Edukacji Artystycznej”, na wszelkich materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących danego wydarzenia.

Ponadto, wykonawca imprezy, któremu zostało przyznane dofinansowanie, zobowiązany jest także do opublikowania informacji o imprezie w serwisie internetowym p.n. Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego, w terminie do dnia 31 października 2021 r. Serwis dostępny jest pod adresem: https://szkolnictwoartystyczne.mkidn.gov.pl/?page=calendar.Home

Regulamin oraz instrukcja obsłu­gi kalendarium znajdują się w stopce strony. Wykonawca imprezy zobowiązany jest do aktualizacji danych, które pojawiły się po zamieszczeniu wydarzenia w Kalendarium tak, aby prezentowane informacje były zawsze bieżące i aktualne, a także do umieszczenia relacji z wydarzenia.

Po zakończeniu imprezy należy przesłać do Centrum, poprzez wizytatora regionalnego, sprawozdanie z wykonania imprezy (w jednym egzemplarzu). Szkoły, których organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dołączają dodatkowo do sprawozdania druk rozliczenia finansowego z podziałem na paragrafy – załącznik nr 1. Formularz sprawozdania oraz druk rozliczenia znajdują się na stronie internetowej CEA w zakładce „Imprezy szkolnictwa artystycznego – Imprezy współorganizowane”.

Wszyscy wykonawcy dołączają do sprawozdania kopie dokumentów finansowych zrealizowanego dofinansowania oraz materiały dokumentujące wykonanie imprezy takie jak:

  • program, informator, folder etc.;
  • lista uczestników;
  • w przypadku konkursów: 1) protokół jury konkursu 2) zbiorcza karta punktacyjna 3) lista laureatów;
  • materiały promocyjne, afisz, ulotka etc.

Czerwona ikona pliku pdf Pobierz komunikat

Przewiń do góry