Korespondencja z CEA

Zasady przyjmowania i rozpatrywania podań skarg i wniosków

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Centrum dokonywane jest na podstawie przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  • podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Centrum Edukacji Artystycznej
  • podanie powinno zawierać co najmniej:

a) wskazanie osoby od której pochodzi

b) adres wnoszącego

c) określenie treści żądania

  • podanie wniesione elektronicznie powinno (korespondencja mailowa):

a) być opatrzone:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
- podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub
- uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej

b) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Z uwagi na powyższe, korespondencja kierowana do Centrum, niespełniająca wskazanych powyżej wymogów, nie będzie rozpatrywana.

Przewiń do góry