Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz.U. z 2021, poz. 512), które wprowadza następujące regulacje:

  1. w § 26 ust. 13 pkt 27 i 28 wprowadzono wyjątek od zakazu zgromadzeń dotyczący egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanych w publicznej szkole artystycznej oraz sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności, przeprowadzanego w niepublicznej szkole artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, o których mowa odpowiednio wart.14 ust.4 pkt 3 oraz art. 142 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
  2. w § 25 ust. 3 pkt 18 lit. a i b wprowadzono  wyjątek od nakazu noszenia maseczek podczas ww. egzaminów – jeżeli w trakcie tego egzaminu, badania albo sprawdzianu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m;
  3. w § 9 ust. 3 pkt 44 wprowadzono możliwość korzystania z usług hotelowych przez uczestników ww. egzaminów na podstawie zaświadczenia wydanego przez dyrektora szkoły.

Przewiń do góry