Informacja w zakresie udzielania pomocy prawnej przez wydział prawny CEA

Zasady pracy Wydziału Prawnego Centrum Edukacji Artystycznej

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie przypomina, że podstawowym zadaniem Wydziału Prawnego Centrum Edukacji Artystycznej jest obsługa prawna Centrum Edukacji Artystycznej, realizującego zadania związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi oraz prowadzeniem szkół artystycznych i burs pozostających w gestii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Z powyższych względów Centrum przypomina, że Wydział Prawny nie udziela bezpośredniej telefonicznej ani mailowej pomocy prawnej w sprawach prywatnych, a także w sprawach związanych z wykonywaniem przez pracowników szkół i placówek artystycznych przypisanych do ich stanowisk obowiązków służbowych.

W przypadku zaistnienia konieczności zasięgnięcia opinii lub uzyskania stanowiska Centrum w powyższych sprawach, związanych jednakże z działalnością szkolnictwa artystycznego, jedyną dopuszczalną formą ich uzyskania, jest skierowanie oficjalnego zapytania lub wniosku do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, za pomocą jednego z urzędowych kanałów kontaktu z Centrum (poczta tradycyjna, ePUAP, korespondencja opatrzona podpisem elektronicznym), z zachowaniem wymogów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa co do ich formy i treści.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania podań skarg i wniosków

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Centrum dokonywane jest na podstawie przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

  • podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Centrum Edukacji Artystycznej
  • podanie powinno zawierać co najmniej:

a) wskazanie osoby od której pochodzi

b) adres wnoszącego

c) określenie treści żądania

  • podanie wniesione elektronicznie powinno (korespondencja mailowa):

a) być opatrzone:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
- podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub
- uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej

b) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Z uwagi na powyższe, korespondencja kierowana do Centrum, niespełniająca wskazanych powyżej wymogów, nie będzie rozpatrywana.

Przewiń do góry