Dyrektorzy:
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej

dotyczy:  szkół niepublicznych i szkół prowadzonych przez MKDNiS.

Centrum Edukacji Artystycznej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji niezbędnej do ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na zakup podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. 2020 poz.2029 i 2400 oraz 2021 r. poz. 619), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2021 r. (Dz.U. 2021 r. poz. 577) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 9 kwietnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 662).

 Środki z rezerwy celowej zostaną przyznane dla uczniów szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,  publicznych szkół artystycznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznych szkół artystycznych o uprawieniach szkół publicznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, które w roku szkolnym 2021/2022 są zobowiązane zapewnić dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Informacje niezbędne dla ustalenia wstępnej wysokości środków należy sporządzić na dedykowanym danej szkole załączniku nr 1 i 3, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych również na załączniku nr 2 odrębnie dla każdego rodzaju niepełnosprawność i przesłać w formie pliku Excel na adres
sikorska@cea.art.pl w terminie do 5 lipca 2021 r.

Ostateczną aktualizację wniosków zgodną z rzeczywistą liczbą uczniów należy przekazać do dnia 8 września 2021 r.

Zatwierdzone wersje załączników, wydrukowane i uzupełnione o właściwe pieczęcie i podpisy należy przesłać na adres: Centrum Edukacji Artystycznej, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.


Czarna ikona pliku zip Załączniki dla szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra

Czarna ikona pliku zip Załączniki dla publicznych szkół artystycznych prowadzonych przez os. fizyczne i prawne

Czarna ikona pliku zip Załączniki dla niepublicznych szkół artystycznych

Przewiń do góry