Przydatne dokumenty

Plan urlopów wypoczynkowych dyrektorów szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez MKiDN

Procedura przyznawania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez MKiDN

Załącznik nr 2 do procedury przyznawania dodatków motywacyjnych


Ankieta Stypendialna – dotyczy stypendium za wyniki w nauce za rok szkolny 2016/2017

Ilustracja pokazująca jak ukrywać wiersze w arkuszach excel

Wykaz szkół prowadzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z nowymi numerami teczek

Karta Zgłoszenia do oceny pracy – dla Dyrektorów

Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Kwestionariusz systemu zarządzania

Wzór Zarządzenia i Regulaminu kontroli zarządczej w szkole wraz z załącznikami

Wzór Kodeksu Etyki Pracownika Szkoły

Informacja na temat kontrolnych uprawnień dyrektora szkoły w procedurze udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielom szkół artystycznych

Wzór wniosku o zgodę na zwrot kosztów używania do celów służbowych przez dyrektora szkoły / bursy samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

Wniosek o zgodę na wykonywanie przez dyrektora szkoły/placówki artystycznej w czasie ferii szkolnych obowiązków służbowych wynikających z prowadzenia inwestycji, kapitalnego remontu lub innego zadania

Wzór protokołu zdawczo – zbiorczego

Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (zał. nr 1)

Wniosek o przyznanie nagrody dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (zał. nr 2)

Warunki dotyczące tworzenia i korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach i placówkach artystycznych podległych MKiDN oraz wysokość pobieranych opłat za posiłki

Informacja CEA dotycząca stosowania przepisów ustawy z dnia 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) w stosunku do głównych księgowych zatrudnionych w szkołach i placówkach artystycznych


Poniżej podajemy link do bezpłatnej wersji konwertera, który umożliwia on otwieranie, edycję i zapisywanie dokumentów, skoroszytów i prezentacji w formatach plików Open XML używanych w programach Microsoft Office Word, Excel i PowerPoint z pakietu Office 2007 i nowszych, w tym Office 2010

» Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office – program FileFormatConverters.exe


Rozmiar czcionki
Kontrast: