Publikacje CEA

Zamówienia publikacji

Monika Kuś
kus@cea.art.pl, tel. (22) 42-10-621

 Formularz zamówienia publikacji

 Formularz zamówienia publikacji

Informujemy, że wszystkie nasze publikacje będą wysłane po uprzednim otrzymaniu zamówienia oraz uregulowaniu zobowiązania na konto CEA, wraz z kosztami przesyłki.
NBP O/O Warszawa 70 1010 1010 0021 5022 3100 0000 ‹ Koszty przesyłki ponosi odbiorca ›

pdf
Zeszyty psychologiczno-pedagogiczne CEA › Zeszyt nr 4
Różnorodność oddziaływań psychologiczno-pedagogicznych w szkolnictwie artystycznym

ISBN 978-83-62156-15-3, Warszawa 2017
Redakcja merytoryczna – dr Anna Antonina Nogaj
Konsultacja naukowa i redakcyjna – dr Wojciech Jankowski
Wiodącym obszarem problemowym tego numeru Zeszytów jest zagadnienie stresu i tremy, których doświadczają uczniowie wszystkich typów szkół artystycznych.

pdf
Stanisław Moryto – Miniatury na fortepian

ISMN 979-0-9013381-3-5, Warszawa 2016, cena 14 zł
Zbiór zawiera, napisanych w sposób przystępny, dziesięć kompozycji fortepianowych w różnej stylistce i formach. Publikacja przeznaczona dla szkół muzycznych I st., a także innych placówek realizujących program nauczania muzyki.

pdf
Urszula Bissinger-Ćwierz – Psychopedagogiczne metody pracy z uczniem najmłodszym oraz uczniem ryzyka dysleksji w szkole muzycznej

ISBN 978-83-62156-14-6, Warszawa 2016, cena 32 zł
Poradnik dla nauczycieli klas instrumentalnych zawierający ponad 50 ćwiczeń i zabaw wspomagających grę na instrumencie.

pdf
Krzysztof Specjał – Gram na waltorni. Ćwiczenia dla początkujących uczniów do pracy na lekcji

ISBN 978-83-62156-13-9, Warszawa 2016, cena 10 zł
Zbiór ćwiczeń kształtujących u uczniów umiejętności wydobywania pierwszych dźwięków, grania pierwszych odległości i gam oraz poruszających problemy dynamiki, rozwijania skali, kontroli intonacji i techniki gry na waltorni.

pdf
Zeszyty psychologiczno-pedagogiczne CEA › Zeszyt nr 3
Wychowanie i profilaktyka w szkole artystycznej

ISBN 978-83-62156-12-2, Warszawa 2015, cena 24 zł
Redakcja merytoryczna – dr Anna Antonina Nogaj
Konsultacja naukowa i redakcyjna – dr Wojciech Jankowski
Zeszyt, którego ideą jest ugruntowanie wiedzy w zakresie specyfiki trudności i doświadczeń dotykających współczesnych uczniów szkół artystycznych oraz kompetencji pedagogicznych do pracy z młodzieżą.

pdf
Krzysztof Specjał – Muzykowanie zespołowe w klasie waltorni w szkołach muzycznych I i II stopnia

ISMN 979-0-9013381-2-8, Warszawa 2015, cena 19 zł
Zbiór ćwiczeń i utworów przeznaczonych dla uczniów klas waltorni, którego celem jest utrwalenie umiejętności technicznych, zachęcenie do wspólnego (2 do 4 uczniów) muzykowania, nauka gry w transpozycji, opanowanie problemów artykulacyjnych oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do realizowania własnych pomysłów muzycznych.

pdf
Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych z komentarzami

ISBN 978-83-62156-11-5, Warszawa 2014
Centrum Edukacji Artystycznej opracowało Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych wraz z komentarzami Autorów podstaw.

pdf
Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi

pod redakcją Eweliny Sroczyńskiej, współpraca – Zofia Wawrzyńska
ISBN 978-83-62156-10-8, Warszawa 2014 ; cena 18,50 zł
Materiały opracowane z myślą o nauczycielach, którzy będą prowadzić przedmiot kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi. W skład publikacji wchodzą artykuły dotyczące koncepcji nauczania przedmiotu oraz wybranych  zagadnień metodyki nauczania kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi.

pdf
Materiały pomocnicze dla nauczycieli rytmiki z kształceniem słuchu

pod redakcją Eweliny Sroczyńskiej, współpraca – Zofia Wawrzyńska
ISBN 978-83-62156-09-2 ; Warszawa 2014 ; cena 24,50 zł
Materiały opracowane jako pomoc i inspiracja dla nauczycieli, którzy od 1 września 2014 roku będą prowadzić przedmiot rytmika z kształceniem słuchu. W skład publikacji wchodzą artykuły dotyczące koncepcji nauczania przedmiotu i form współpracy nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych z nauczycielami instrumentu głównego, poruszone zostały także zagadnienia metodyki nauczania rytmiki z kształceniem słuchu.

pdf
Zeszyty psychologiczno-pedagogiczne CEA › Zeszyt nr 2
Konteksty edukacji artystycznej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ISBN 978-83-62156-07-8, Warszawa 2014
Redakcja – dr Anna Antonina Nogaj
Konsultacja naukowa i redakcyjna – dr Wojciech Jankowski
Zeszyt zawiera opracowania psychologiczno-pedagogiczne, informacje z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego szkolnictwa artystycznego, przykłady dobrych praktyk oraz forum dyskusyjne.

pdf
Zeszyty psychologiczno-pedagogiczne CEA › Zeszyt nr 1
Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki wspierania ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach artystycznych

ISBN 978-83-62156-06-1, Warszawa 2013
Redakcja merytoryczna – dr Anna Antonina Nogaj
Konsultacja naukowa i redakcyjna – dr Wojciech Jankowski
Czasopismo poświęcone teorii i praktyce kształcenia i wychowania w szkolnictwie artystycznym. Obok artykułów naukowych zeszyt zawiera także informacje o Specjalistycznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Edukacji Artystycznej. 

Henryk Górski › Solfeż. Zbiór ćwiczeń interwałowych i melorytmicznych

ISBN 978-83-62156-03-0 ; Warszawa 2012, cena: 38,50 zł
Zbiór przeznaczony do kształcenia umiejętności czytania nut głosem, zawiera ćwiczenia tonalne, w skalach, o poszerzonej tonalności i atonalne.

Henryk Górski › 128 miniatur na flet solo

ISMN 979-0-9013381-1-1 ; Warszawa 2012, cena: 30 zł
Zbiór napisany z myślą o uczniach szkół muzycznych I i II st. ułożony jest początkowo według kolejnych tonacji koła kwintowego do czterech znaków przykluczowych, następnie znajdziemy w nim miniatury o poszerzonej tonalności i atonalne. Utwory zróżnicowane są pod względem stopnia trudności oraz charakteru.

Mirosław Drożdżowski › 33 utwory na gitarę

Warszawa 2011, cena: 18,50 zł
Trzyczęściowy zbiór utworów ułożonych kolejno według stopnia trudności, przeznaczonych dla młodych wykonawców – uczniów szkół muzycznych I st. Niektóre utwory mogą być wykorzystywane jako repertuar uzupełniający w początkowych latach nauki w szkole muzycznej II st. Utwory charakteryzują się różnorodnością stylów, zainspirowane są zarówno muzyką klasyczną rożnych epok, jak i muzyką rozrywkową. W utworach znajdziemy sugestie kompozytora dotyczące palcowania, artykulacji, dynamiki, agogiki oraz pomocne komentarze wykonawcze.

Maria Juchniewicz › Test umiejętności muzycznych

Podręcznik dla nauczyciela wraz z płytą CD – Warszawa 2011
UWAGA! CEA nie prowadzi sprzedaży podręcznika, jest on dostępny do wypożyczenia w bibliotekach szkół muzycznych prowadzonych przez MKiDN oraz JST.
Test umiejętności muzycznych (TUM) jest zbiorem określonych zadań, gotowych do wykorzystania w nauczaniu przedmiotu kształcenie słuchu. Może być także wykorzystany jako gotowe narzędzie do analizy wyników nauczania w zakresie kształcenia słuchu po I etapie edukacji muzycznej.

Jadwiga M. Hodor › Od interwału do melodii atonalnej. Materiały do kształcenia słuchu

Warszawa 2011, cena: 20 zł
Zbiór składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera ćwiczenia pomocnicze rozwijające słyszenie muzyki atonalnej oraz usprawniające biegłość w czytaniu nut głosem, druga – melodie atonalne o zwiększającej się skali trudności zestawianych ze sobą interwałów i coraz drobniejszych wartości rytmicznych, naprzemiennie w kluczach: wiolinowym i basowym, konstruowane na zasadach bliskich technice dodekafonii.

Matthias Hermann › Formy baroku i klasycyzmu w kontekście teorii historycznej

Warszawa 2008, Cena: 42,00 zł
Praca niemieckiego teoretyka muzyki, organisty i dyrygenta prof. Matthiasa Hermanna poświęcona przybliżeniu koncepcji teoretycznych istniejących w baroku i klasycyzmie, opisanych na przykładzie zjawisk zachodzących w fudze oraz formie sonatowej. Do każdej z omawianych form dodany został zbiór analiz kompozycji J. S. Bacha, G. F. Händla, W. A. Mozarta, i L. v. Beethovena.

Franciszek Wesołowski › Rozwój systemu tonalnego dur-moll

Cena książki: 47,00 zł
Książka autorstwa profesora Franciszka Wesołowskiego – wybitnego autorytetu w dziedzinie teorii muzyki – zawiera zwięzły wykład z zakresu rozwoju harmoniki, od prób jej kształtowania aż do szczytowego rozwoju i rozpadu tonalności, zilustrowany doskonale dobranymi przykładami muzycznymi.

Ewa Frydel – Jasińska › Historia muzyki orkiestrowej od średniowiecza do współczesności

Cena książki: 19,62 zł
Niniejsza książka napisana jest z myślą o uzupełnieniu wiedzy z zakresu historii muzyki o zagadnienia związane z rozwojem orkiestry oraz z notacją muzyki XX w. Zadaniem niniejszej publikacji jest pokazanie ciągu historycznego od pierwszych skromnych zespołów orkiestrowych, poprzez rozbudowaną, wręcz monumentalną orkiestrę neoromantyków i powrót do zespołów kameralnych wieku XX.

Diana Małgorzata Sienkiewicz › Wiosenny dzień. Miniatury na obój i fortepian

Cena książki: 23,00 zł
Zbiór dwunastu miniatur na obój i fortepian przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia klas I-IV. Utwory te można też wykonywać na flecie lub trąbce. Miniatury zostały tak skomponowane by zwrócić uwagę grającego na różne problemy wykonawcze.

Izabela Kusion › Biologia z higieną. Podręcznik dla liceum muzycznego

Warszawa 1998, Cena: 15,00 zł
Podręcznik obejmuje zagadnienia z zakresu budowy i funkcji komórek i tkanek, podstaw z genetyki oraz anatomii i fizjologii człowieka. Materiał jest bogato ilustrowany rysunkami, schematami, a także zestawieniami tabelarycznymi. Forma przedstawienia materiału jest przejrzysta i czytelna, wygodna do nauki.

Izabela Kusion › Biologia z higieną. Zeszyt ćwiczeń dla liceum muzycznego

Warszawa 1996, Cena: 6,00 zł
Przystępnie opracowany zestaw ćwiczeń z genetyki i anatomii. Graficzne i tabelaryczne przedstawienie zagadnień jako uzupełnienie i powtórzenie wiadomości lekcyjnych.

Barbara Sier – Janik › Post modern dance. Zarys problematyki – twórcy techniki

Warszawa 1995 (wyd. wspólne z CAK), Cena: 8,00 zł
Podręcznik dla zainteresowanych tańcem modern, jego rodowodem, rozwojem, założeniami, szczególnie w oparciu o teorię Yvonne Rainer i Simone Forti. W końcu syntetyczna charakterystyka i próba oceny ruchu post modern dance z perspektywy dnia dzisiejszego w odniesieniu do plastyki i muzyki lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

Danuta Radziwiłłowicz › Ćwiczenia z zasad muzyki. Wybrane zagadnienia

Warszawa 1995, Cena: 6,50 zł
Celem ćwiczeń jest dostarczenie uczniom w początkowym okresie kształcenia gotowych materiałów z zasad muzyki. Ćwiczenia służą do kontroli i samokontroli uczących się, stanowią pomoc dydaktyczną dla nauczyciela. W przykładach muzycznych zastosowany jest zapis instrumentalny. Wyjątek stanowią przykłady muzyki wokalnej zamieszczone w aneksie.

Zygmunt Stępień › Harmonizacja melodii na 2 i 3 głosy. Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół muzycznych

Warszawa 1995, Cena: 6,50 zł
Książka pomocnicza do harmonizacji melodii, dla nauczycieli szkół muzycznych stopnia pierwszego i początkowych klas stopnia drugiego. Zawiera przykłady z omówieniem metodycznym.

Adam Brzozowski › Szkoła na klarnet dla pierwszego roku nauczania

Warszawa 1996, Cena: 13,00 zł
Podręcznik dla nauczycieli prowadzących nauczanie początkowe gry na klarnecie i studentów wyższych szkół muzycznych do wykorzystania na zajęciach z metodyki. Podzielony na część teoretyczną i praktyczną ze szczegółowym opisem kolejnych etapów przyswajania umiejętności gry umożliwia naukę także samoukom.

Adam Brzozowski › Szkoła na klarnet dla drugiego roku nauczania

Warszawa 2000, Cena: 48,00 zł
Podręcznik jest kontynuacją poprzedniej Szkoły na klarnet dla I roku nauczania. Powinien służyć jako materiał pomocniczy do dalszego kształcenia umiejętności gry na klarnecie.

Koncerty skrzypcowe dla dzieci

Komplet 2 płyt CD, Cena: 59,00 zł
Dziewiętnaście koncertów skrzypcowych z repertuaru podstawowej szkoły muzycznej w wykonaniu znakomitych polskich skrzypków: Tadeusza Gadziny, Jana Staniendy, Krzysztofa Podejki i Bartłomieja Nizioła. Akompaniują na fortepianie: Ella Susmanek i Elżbieta Jarszewska-Kordykiewicz.

Lucjan Dmytrzak › Aria barokowa. Matthesonowska koncepcja formy i zagadnienia retoryki

Warszawa 2001, Cena 36,94 zł
Książka przeznaczona jest dla uczniów form muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wydziału wokalnego w szkołach muzycznych II stopnia (również w Akademiach Muzycznych), a także dla wszystkich zainteresowanych prawdziwym, stylowym wykonawstwem muzyki barokowej.

Mali skrzypkowie -Album 2 płyt CD – pomoc dydaktyczna do nauki gry na skrzypcach dla uczniów I klasy szkoły podstawowej

Cena 52,70 zł
Autorem, jednym z wykonawców i producentem nagrania jest pan Maciej Chowaniec – nauczyciel gry na skrzypcach w ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie.

Adrianna Róża Szmyt › Cztery tańce polskie

Warszawa 2001, Cena 21,40 zł
Cztery tańce: krakowiak, kujawiak, oberek i polonez – za dziecięcy zespół instrumentalny. Publikacja przeznaczona dla szkół muzycznych I st., a także innych placówek realizujących program nauczania muzyki. W zestawie zawarte są partytury oraz głosy dla każdego z instrumentów.

Izabela Targońska › Ćwiczenia do kształcenia słuchu. Ćwiczenia strukturalne i harmoniczne wraz z nagraniami muzycznymi

Warszawa 2003, Cena wraz z kompletem 6 płyt CD – 111,00 zł
Zawarte w książce ćwiczenia zebrane zostały w 7 zestawach o odrębnej problematyce: zadania podstawowe, harmoniczne, bez powiązań harmonicznych, rytmiczne, dokształcenie percepcji wzrokowej i słuchowej, do korekty błędów oraz strukturalne. Każdy dział poprzedzony jest uwagami metodycznymi.

Elżbieta Hoffman › Fortepian moja miłość. Wykład metodyczny

Warszawa 2004, Cena książki 9,40 zł
W prezentowanej pracy-wykładzie autorka przedstawia swoje poglądy i refleksje związane z pedagogiką fortepianową, uzyskane przez lata własnej pracy dydaktyczne, jak również, a może przede wszystkim, w oparciu o obserwacje, studia i współpracę z profesorem Hoffmanem.

Nakład wyczerpany

Archiwum publikacji CEA dostępnych wyłącznie w bibliotekach szkół artystycznych i w bibliotece CEA.

Bożena Betley › ABC śpiewu solowego. Podstawowe aspekty nauki śpiewu

Warszawa 2013
Książka służąca jako pomoc w budowaniu świadomości ucznia w długim procesie kształcenia głosu już od pierwszych lekcji nauki śpiewu. Omówione są w niej najważniejsze aspekty nauki śpiewu, prowadzące do ukształtowania świadomości wokalnej i umiejętności posługiwania się głosem w śpiewie.

Jan Oleszkowicz › Muzyka. Elektronika. Informatyka.

Warszawa 2010
Książka napisana dla młodzieży i profesjonalnych muzyków, której celem jest przekazanie fascynującej wiedzy z dziedziny muzyki elektronicznej i komputerowej w przejrzysty i przystępny sposób. 

Mirosława Preuschoff-Kaźmierczakowa › Fortepian dla najmłodszych

Warszawa 2009 - wydanie III uzupełnione i poprawione
Część I – Metodyka nauczania początkowego,
Część II – Podręcznik ucznia oraz Tablice, gry i ćwiczenia do nauki pisma nutowego.

Franciszek Wesołowski › Nauka kontrapunktu

Warszawa 2008
Podręcznik został napisany z myślą o wszystkich zainteresowanych zgłębianiem wiedzy o zasadach stosowania kontrapunktu swobodnego. Treść ułożona według tradycyjnego podziału na polifonię kontrastową (gatunki) i polifonię imitacyjną (kanon i fuga) wraz z aneksem odnoszącym się do zasad obowiązujących w polifonii renesansu (kontrapunkt staroklasyczny). 

Jadwiga Sobieska › Polski folklor muzyczny

Warszawa 2006
Folklor muzyczny w Polsce. Suplement do podręcznika Jadwigi Sobieskiej – rozwój badań 1980-2005 pod redakcją Piotra Dahliga. Trzecie wydanie pracy Jadwigi Sobieskiej Polski folklor muzyczny wraz z suplementem Folklor muzyczny w Polsce oraz płytą CD. 

Maria Pokrzywińska › Progresje. Zbiór ćwiczeń harmonicznych

Warszawa 2004
Ten niekonwencjonalny podręcznik przybliża naukę harmonii do jej związków z praktyką muzyczną. Zagadnienia harmoniczne ukazane zostały w świetle wzorców wybranych z dzieł najwybitniejszych twórców muzyki. Zróżnicowany stopień trudności ćwiczeń przeznaczonych do grania na fortepianie oraz bogaty zakres tematyczny pozwalają na wykorzystanie podręcznika zarówno w średnim, jak i wyższym szkolnictwie muzycznym.

Marta Jamuła › Muzyczny savoir-vivre

Warszawa 2002
Dowcipnie przedstawione podstawowe zasady „dobrego zachowania” na lekcji, na koncercie w szkole i w filharmonii z przeznaczeniem dla uczniów najmłodszych. Wydawnictwo w formie ulotki.

Beata Michniewicz › Kształcenie słuchu na wesoło. Ćwiczenia i dyktanda muzyczne

Warszawa 2000
Książka przeznaczona jest dla nauczycieli prowadzących z dziećmi zajęcia kształcenia słuchu z rytmiką w szkołach muzycznych I stopnia, a także dla prowadzących zajęcia umuzykalniające w przedszkolu, w grupach dzieci sześcioletnich.

Izabela Targońska › Kształcenie pamięci muzycznej

Warszawa 1999
Podręcznik w całości poświęcony problematyce kształcenia pamięci muzycznej. Przeznaczony dla nauczycieli i uczniów wszystkich specjalności muzycznych. Zawiera informacje dotyczące pamięci muzycznej oraz celu i metody jej kształcenia przy pomocy ćwiczeń, skomponowanych przez autorkę podręcznika i dyktand zaczerpniętych z literatury muzycznej.

Jan Oleszkowicz › I ty możesz improwizować

Warszawa 1997
Podręcznik pomocniczy do nauki improwizacji przede wszystkim dla szkół muzycznych drugiego stopnia, muzyków amatorów z przygotowaniem muzycznym i innych. Zastosowany podział na działy i poziom dawkuje przyswajaną wiedzę. Do każdego z omawianych problemów jest nagrana na kasecie magnetofonowej ilustracja dźwiękowa.

Przewiń do góry